ခ်မ္းသာတယ္ဆိုတာကေတာ့ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တိုင္းတာႏိုင္ပါတယ္ ။ ဥပမာ ဝင္ေငြ ၊ အသားတင္ပိုင္ဆိုင္မႈ ၊ ေရႊ ၊ ပစၥည္း နဲ႔ လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္မႈေတြအရ တိုင္းတာႏိုင္ပါတယ္ ။ အခုကေတာ့ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အရ အခ်မ္းသာဆံုး ဆယ္လီ ၁၀ ဦး ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။ 

April 18 မွာထုတ္လႊင့္တဲ့ SBS ရဲ႕ Night of Real Entertainment အစီအစဥ္မွာ လက္ရွိေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ အမ်ားဆံုးကို ေဖာ္ျပသြားပါတယ္ ။ Jun Ji Hyun ( ဂ်န္ဂ်ီဟြန္း ) ကေတာ့ ဆိုးလ္ၿမိဳ႕တစ္ဝိုက္မွာ ေဒၚသာ သန္းခ်ီတန္တဲ့ အေဆာက္အဦးေပါင္းမ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ထားပါတယ္ ။ မင္းသမီးရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈက ခန္႔မွန္းေျခ ဝမ္ ၇၇ ဘီလ်ီယံ ( ေဒၚလာ ၆၇.၇ သန္းခန္႔ ) ရွိပါတယ္ ။

SM Entertainment Founder Lee Soo Man ( လီဆူမန္ ) ကေတာ့ ဝမ္ ၁၁၀ ဘီလ်ီယံ ( ေဒၚလာ ၉၆.၆ သန္း ) ခန္႔ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္ ။ 

YG Entertainment Founder Yang Hyun Suk ( ယန္ဟြန္ေဆာက္ ) ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈကေတာ့ ဝမ္ ၅၃.၁ ဘီလ်ီယံ ( ေဒၚလာ ၄၆.၇ သန္း ) ခန္႔ ရွိပါတယ္ ။

အဆိုေတာ္ Rain ကေတာ့ ဝမ္ ၄၃.၈ ဘီလ်ီယံ ( ေဒၚလာ ၃၈.၅ သန္း ) ခန္႔ ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္ ။

အဆိုေတာ္ Seo Taiji ( ဆိုတိုင္ဂ်ီ ) ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈကေတာ့ ဝမ္ ၄၁ ဘီလ်ီယံ ( ေဒၚလာ ၃၆ သန္း ခန္႔ ) ရွိပါတယ္ ။

သရုပ္ေဆာင္ ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Jang Geun Suk ( ဂ်န္ဂြမ္ေဆာက္ ) , Jo Jae Hyun ( ဂ်ဳိေဂ်ဟြန္ ) , Kwon Sang Woo ( ကြမ္ဆန္းဝူ ) , Song Seung Hun ( ေဆာင္းဆန္းဟြမ္ ) တို႔ကေတာ့ ဝမ္ ၃၈ ဘီလ်ီယံ ( ေဒၚလာ ၃၃.၄ သန္း ခန္႔ ) ၊ ဝမ္ ၃၆ ဘီလ်ီယံ ( ေဒၚလာ ၃၁.၆ သန္း ခန္႔ ) ၊ ဝမ္ ၃၅ ဘီလ်ီယံ ( ေဒၚလာ ၃၀.၈ သန္းခန္႔ ) ၊ ဝမ္ ၃၃.၄ ဘီလ်ီယံ ( ေဒၚလာ ၂၉.၃ သန္း ) ခန္႔ အသီးသီးစီ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါတယ္ ။ 

💚 Hangura is Beside You ! 💚

💛KOREA CELEBRITIES FANS 💛

Advertisements