ေတာင္ကိုရီးယားအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြဟာ မၾကာေသးမီက အဖြဲ႕ဝင္သစ္ေတြကိုေရြးခ်ယ္လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္ ။

 အဖြဲ႕ဝင္သစ္ေတြ ပါဝင္လာၿပီးမွပိုမိုေအာင္ျမင္လာတဲ့ အဖြဲ႕ ၆ ဖြဲ႕ ❤❤❤

MBK Entertainment

New Member —> JooEun & Soomy

Banana Culture

New Member —> Herin & Solji

Starship Entertainment

New Member —> Yoon YeonJung

Instiz

New Member —> Kyeong Rhee 

Dream T Entertainment

New Member —> HyeRi and YuRa

SM Entertainment

New Member —> YeRi

Advertisements