ေမလ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ တရားဝင္စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ ေတာင္ကိုရီးယား ေငြၾကယ္ပြင့္ လီမင္ဟို 

၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအထိ ဂန္နမ္မွာ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ၂၀၁၈ မွ စတင္ကာ စစ္ေရးေလ့က်င္မႈေတြ စလုပ္ရမွာပါ ။

Advertisements